Milieu-, gezondheids- en veiligheidsbeleid van HMEL  – ISO 14001:2015 en OHSAS 18001:2007

De raad van bestuur van Honda Motor Europe Logistics nv houdt rekening met het belang van veiligheid en de bescherming van het milieu tijdens de activiteiten die uitgeoefend worden in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Het gaat om alle logistieke activiteiten voor alle producten van Honda:

 • Logistiek voor auto’s, motorfietsen en power producten
 • Aankoop, verkoop en logistiek voor reserveonderdelen voor alle producten van Honda
 • Verkoop en logistiek van industriële motoren
 • Verven van serviceonderdelen
 • Ontwikkeling en beheer van informatiesystemen

Veiligheid en milieu maken voortaan onlosmakelijk deel uit van de bedrijfsactiviteiten van elke onderneming van HMEL, met inbegrip van alle sites van HMEL in België (Gent en Aalst), Spanje, Italië, Zweden, Oostenrijk, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Een gezonde, veilige en ecologisch verantwoorde werkplek en dito personeel zijn van vitaal belang voor ons. Om dit te verwezenlijken, voeren wij alle aspecten van onze activiteiten uit volgens de beleidsregels en procedures die we hebben vastgelegd. Wij leven ook alle relevante wetten na, net als andere vereisten die de onderneming als een absoluut minimum beschouwt. Bovendien proberen we deze normen zo veel mogelijk te overtreffen. Ons milieu-, gezondheids- en veiligheidsbeleid is het vertrekpunt, ondersteund door bedrijfsrichtsnoeren voor maatregelen die onze verbeteractiviteiten sturen en onze verantwoordelijkheden duidelijk vaststellen.

HMEL zal een veilige en gezonde werkomgeving verzekeren door veiligheid op te nemen in onze werkwijze en apparatuur, en door bij onze medewerkers een zo sterk mogelijk veiligheidsbewustzijn te bewerkstelligen. Zonder veiligheid kan er geen productie plaatsvinden.

HMEL zal alles in het werk stellen om het milieu te beschermen tegen de gevolgen van onze logistieke en productieactiviteiten, en zal door voortdurende verbetering voldoen aan de verwachtingen van de maatschappij en onze lokale gemeenschap.

Om ons engagement tegenover onze visie inzake het milieu, gezondheid en veiligheid uit te drukken, heeft Honda ‘Blue Skies for Our Children’ gekozen als wereldwijde milieuslogan.

Om deze visie te verwezenlijken, zal extra aandacht gaan naar de verwezenlijking van deze doelstellingen:

 • aandacht voor milieu-, gezondheids- en veiligheidskwesties opnemen in alle bedrijfsstrategieën en -initiatieven;
 • het hogere management verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de bescherming van het milieu en veilig gedrag stevig verankerd zijn in de cultuur van het bedrijf en bij alle werknemers. Bovendien streeft het ernaar om zijn leveranciers, klanten en andere stakeholders aan te moedigen bij vergelijkbare strategische milieu- en veiligheidskwesties;
 • de nodige maatregelen nemen om milieuverontreiniging, incidenten en arbeidsongevallen te voorkomen en het welzijn van de werknemers tijdens de uitoefening van hun taken te verbeteren. Daarvoor hanteert HMEL zowel een structurele als een systematische aanpak van preventie;
 • de nodige maatregelen nemen om tijdig en gepast te reageren op mogelijke incidenten;
 • veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s identificeren, en doelstellingen en programma’s instellen om deze risico’s weg te nemen of te verminderen en doorlopend de veiligheid en de milieuprestaties te verbeteren. Voortdurende verbetering is cruciaal om een veilige en gezonde werkomgeving tot stand te brengen en te houden, net als om onze impact op het milieu te verminderen;
 • inspanningen leveren om onze impact op het milieu zo veel mogelijk te beperken door materialen te recyclen, hulpbronnen in stand te houden, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, het gebruik van fossiele brandstoffen en schadelijke producten/substanties te beperken, het transport efficiënter te maken, minder verpakkingsmaterialen te gebruiken, afval te minimaliseren en gepaste methodes voor afvalverwerking te zoeken, met de levenscyclusbenadering in het achterhoofd;
 • (onder)aannemers, vervoerders en bezoekers op de hoogte brengen van mogelijke (veiligheids- en milieu)risico’s en van hun plicht om de normen van onze onderneming na te leven. HMEL zal milieubescherming en veilig en gezond gedrag bij hen aanmoedigen;
 • de hiërarchische lijn zal het milieu-, veiligheids- en gezondheidsbewustzijn van medewerkers aanwakkeren en ervoor zorgen dat alle personeelsleden de nodige informatie, instructies en opleidingen krijgen, zodat ze op een veilige manier kunnen werken en zodat permanente ontwikkeling op de werkvloer een van de centrale doelstellingen van onze onderneming blijft;
 • op een open en constructieve manier communiceren met alle interne en externe betrokken of belanghebbende partijen;
 • de systemen voor gezondheids-, veiligheids- en milieubeheer controleren, handhaven en optimaliseren bij alle entiteiten.

De dagelijkse inspanningen en samenwerking van de hiërarchische lijn en iedere werknemer moeten uitmonden in de verwezenlijking van dit beleid, zodat HMEL ‘een bedrijf wordt waarvan de maatschappij wil dat het bestaat’.

Dit beleid wordt aan alle personeelsleden meegedeeld en zal via de website van de onderneming beschikbaar zijn voor onze stakeholders en het brede publiek.

26 april 2018

Y. ONO
Voorzitter HMEL